ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

ХАСКОВО

 

 

Д О К Л А Д

 

        

по чл.3, ал.8  и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и  реда

за извършване на проверки на декларации и установяване на

конфликт на интереси  /НОРИПДУКИ/ на Постоянна комисия по

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при

Общински съвет – Хасково, като комисия  по чл.12, ал.1 от НОРИПДУКИ

 

        

На 14.06.2022 г. /вторник/, от 9.00 ч., Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет - Хасково в състав: председател: Въчка Иванова и членове: Даниел  Йорданов, Тянка Дякова, Йозджан Мехмед и Здравко Запрянов проведе заседание, на което бе извършена проверка относно подадените в срок ежегодни декларации за  имущество и интереси  по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, от  кметовете на кметства в община Хасково, а именно: с.Брягово - Делчо Митев Делчев; с.Войводово - Ерджан Нермин Реджеб; с.Въгларово - Атанас Ванчев Атанасов; с.Гарваново - Иван Делчев Христов; с. Големанци - Иляз Шукри Дурамаджъ; с. Гълъбец - Джанип Джабит Юсеин; с.Динево - Тодор Ангелов Тодоров; с.Долно Големанци - Нежби Халибрям Халил; с.Елена - Руси Стоянов Колев; с.Зорница - Сезгин Хилми Рашид; с.Клокотница - Евгений Димитров Трендафилов; с.Книжовник - Невена Андреева Рачева; с.Козлец - Бейнур Хюсню Кадир; с.Конуш - Златко Тенчев Латунов; с.Корен - Веселин Вълчев Хаджиев; с.Криво поле - Андрей Стоянов Гаджев; с.Малево - Михаил Велизаров Михайлов;   с.Мандра - Недялка Делчева Касабова;с.Маслиново - Недялко Бойчев Петков; с.Нова Надежда - Венцислав Калинов Вълев; с.Орлово - Георги Златков Георгиев; с.Стамболийски  - Славчо Стефанов Райков;     с.Текето - Хайрула Али Хайрула; с.Тракиец -Красимир Димов Бойчев; с.Узунджово - Лозко Митев Ничев;    с.Широка поляна   - Бернан Мустафа Юсеин, като лица, заемащи длъжност  по §2, ал.1, т.5   от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

 

I. ФАКТИЧЕСКА ЧАСТ :

Посочените по–горе кметове на кметства в Община Хасково, като  лица  в  §2, ал.1, т.5 от  ДР на ЗПКОНПИ,  са  задължени  да  подадат декларации  по  чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ.

Комисията прегледа  регистъра на декларациите по ЗПКОНПИ, а също разполагаше с подадените  декларации на хартиен и електронен носител. 

Подадените декларации са съгласно образеца на КПКОНПИ, касаеща декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ.

Декларациите са подадени съгласно изискванията на чл.35, ал.5 от ЗПКОНПИ, както на хартиен, така и на електронен носител, регистрирани са и се съхраняват в Общински съвет – Хасково.

 

II.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ :

Въз основа на установеното във фактическата част и в изпълнение на чл.3, ал.8 и чл.16, ал.1 от НОРИПДУКИ и  Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Хасково, постоянната комисия УСТАНОВИ :

Кметовете на кметства на територията на община Хасково, а именно:

 1. С вх.№001/26.04.2022 г. – Недялка Делчева Касабова– кмет на с.Мандра;
 2. С вх.№002/28.04.2022 г. – Георги Златков Георгиев – кмет на с.Орлово;
 3. С вх.№003/03.05.2022 г. – Красимир Димов Бойчев – кмет на с.Тракиец;
 4. С вх.№004/04.05.2022 г. – Иван Делчев Христов – кмет на с.Гарваново;
 5. С вх.№005/05.05.2022 г. – Ерджан Нермин Реджеб – кмет на с.Войводово;
 6. С вх.№006/09.05.2022 г. – Нежби Халибрям Халил – кмет на с.Долно Големанци;
 7. С вх.№007/10.05.2022 г. – Лозко Митев Ничев – кмет на с.Узунджово;
 8. С вх.№008/10.05.2022 г. – Бейнур Хюсню Кадир – кмет на с.Козлец;
 9. С вх.№009/10.05.2022 г. – Недялко Бойчев Петков – кмет на с.Маслиново;
 10. С вх.№010/11.05.2022 г. – Андрей Стоянов Гаджев – кмет на с.Криво поле;
 11. С вх.№011/11.05.2022 г. – Иляз Шукри Дурамаджъ – кмет на с.Големанци;
 12. С вх.№012/11.05.2022 г. – Венцислав Калинов Вълев – кмет на с.Нова Надежда;
 13. С вх.№013/11.05.2022 г. – Руси Стоянов Колев – кмет на с.Елена;
 14. С вх.№014/11.05.2022 г. – Сезгин Хилми Рашид – кмет на с.Зорница;
 15. С вх.№015/11.05.2022 г. – Невена Андреева Рачева – кмет на с.Книжовник;
 16. С вх.№016/11.05.2022 г. – Славчо Стефанов Райков – кмет на с.Стамболийски;
 17. С вх.№017/11.05.2022 г. – Евгений Димитров Трендафилов – кмет на с.Клокотница;
 18. С вх.№018/12.05.2022 г. – Тодор Ангелов Тодоров – кмет на с.Динево;
 19. С вх.№019/12.05.2022 г. – Джанип Джабит Юсеин – кмет на с.Гълъбец;
 20. С вх.№020/12.05.2022 г. – Бернан Мустафа Юсеин – кмет на с.Широка поляна;
 21. С вх.№021/13.05.2022 г. – Делчо Митев Делчев – кмет на с.Брягово;
 22. С вх.№022/16.05.2022 г. – Хайрула Али Хайрула – кмет на с.Текето;
 23. С вх.№023/16.05.2022 г. – Златко Тенчев Латунов – кмет на с.Конуш;
 24. С вх.№024/16.05.2022 г. – Атанас Ванчев Атанасов – кмет на с.Въгларово;
 25. С вх.№025/16.05.2022 г. – Михаил Велизаров Михайлов – кмет на с.Малево;
 26. С вх.№026/16.05.2022 г. – Веселин Вълчев Хаджиев – кмет на с.Корен,

 

са подали в предвидения в ЗПКОНПИ срок /16.05.2022 г./ –  декларациите си по чл.35, ал.1,  т.2 от ЗПКОНПИ.

 

Докладът е приет на заседание на постоянната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларациите  по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ и се предоставя на вниманието на председателя на Общинския съвет.

 

 

Председател: Въчка Иванова 

 

Членове:

Даниел Йорданов         

Йозджан Мехмед             

Тянка Дякова                 

Здравко Запрянов