ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №653

 

       

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на:

 

1.1.Б. Й. в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

1.2.Д. А.  в размер на 1000 /хиляда/ лева.

1.3.Г. Т. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

1.4.Р. Р. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

1.5.Д. Т. за лечение на детето й Х. Т. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

 

       

2.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/