ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №649

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 77195.128.39 по КК на гр.Хасково, м. „Дерекьой топра“, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“. Застрояването следва да се съобрази със сервитута на преминаващите през имота ВСН „Кенана“, ВСН „Слънце“ и кабелен колектор.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/