ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №647

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.25 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл.4, параграф 3 на Регламент /ЕО/ 1370/ 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1196/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, и в съответствие с нормите на Регламента, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение № 561/25.03.2022 год. в частта по пункт II, т. 2, като приема актуализация на Приложение № 1 Списък на позициите (комбинация от автобусни линии) за възлагане на обществени превози на пътници по Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, неразделна част от настоящото решение, в съответствие с Регламент /ЕО/ 1370/ 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

 

2.Настоящото решение е неразделна част от Решение №561/25.03.2022 год. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/