ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №630

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

                    

1. 4/629   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891  по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, кв. 1064 целият с площ 629 кв.м. се продават на Кирил Янков и Владимир Стоянов,  за сумата от 216,67 лева без ДДС.

             

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/