ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №626

 

 

             

1.На основание  чл.11, ал.2 от Закона  за пчеларството, във връзка с чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част -1/един/ декар от имот с идентификатор 12382.15.86 по КК на с. Въгларово, целият с площ 1047746 кв.м. (хиляда четиридесет и седем декара седемстотин четиридесет и шест кв.м.) в подотдел 105-11, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора на Александър Александров за срок от 10 (десет) години срещу цена от 40.00 (четиридесет) лева годишно.

             

2.Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/