ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №625

 

 

        

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал. 9 от ЗОС; във връзка с чл.61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково допълва годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие за учредяване на безсрочно сервитутно право в полза на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (,,БТК” ЕАД) върху поземлен имот (общинска частна собственост) с трайно предназначение на територията – горска, за изграждане на обект: ,,Базова станция” № PD2234_B ,, БТК” ЕАД, върху поземлен имот с идентификатор 00326.201.954 по КККР на с. Александрово, община Хасково одобрени със Заповед РД-18-1547/04.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност „Старата кория”; целият с площ 1000 кв.м.; трайно предназначение на територията: горска; начин на трайно ползване: За съоръжение на съобщителен провод; номер по предходен план: 201019, Съседи: 00326.201.953, 00326.201.811. Размера на еднократното обезщетението за осъществяването на ,,Базова станция” № PD2234_B” в горепосочения имот в полза на Община Хасково  е 1 633,00 лв.(хиляда шестстотин тридесет и три лева) .     

 

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/