ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №624

 

 

       

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Димитрия Чиликова, за обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда – I етап, ПИ 77195.720.245.1, гр. Хасково” с РЗП 133,50 кв.м. и идентификатор 77195.720.245.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.720.245 по КК на гр. Хасково, целия с площ 259 кв.м., при граници на имота: 77195.720.246, 77195.720.53, 77195.720.244, 77195.720.243, 77195.720.241 на  стойност 6675,00 лв. (шест хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.   

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/