ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №623

 

 

          

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Мариела Чонкова, за обект: „Пристройка разширение на съществуващ гараж” за ЗП 93,00 кв.м. на урегулиран поземлен имот I общ. в кв.29 по действащия кадастрален, регулационен и застроителен план на с.Орлово, община Хасково,  целият с площ 880 кв.м., при граници: УПИ II, УПИ XVI-188, улици от двете страни, на стойност 558,00 лв. (петстотин петдесет и осем лева).

 

       

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/