ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №622

 

 

                           

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Юри Атанасов за обект: „Пристройка-разширение на съществуващ гараж“ за ЗП 26,22 кв.м. към сграда с идентификатор 77195.726.216.28, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.726.216 по КККР на гр. Хасково (ул. „Акация“), на стойност 786,60 лева (седемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС.      

          

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/