ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №621

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти -публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

1. с.Елена, общ. Хасково, лекарски кабинет от здравна служба с. Елена, с площ 25,00 кв.м.; месечен наем 10,00 лв. без ДДС, за здравна и хуманитарна дейност.

2. с. Узунджово, общ. Хасково, помещение, втори етаж от сграда находяща се в кв. 45, УПИ VII, имот №387, с площ 77,00 кв.м.; месечен наем 92,40 лв. без ДДС, за търговска дейност.

3.Паркинги по плана на гр.Хасково, както следва: Паркинг до хотел „Аида“, ПИ с идентификатор 77195.723.326, 47 бр. паркоместа;  Паркинг до комплекс „21-ви век“, ПИ с идентификатор 77195.722.65, 98 бр. паркоместа; месечен наем 5438,00 лв. без ДДС общо.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собственост.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/