ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №620

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев, за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК - Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе присъствено на 16.06.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника - 23.06.2022 г., 11.00 часа:

По точка 1: На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, одобрява Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/