ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №619

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 38399.50.90 (тридесет и осем хиляди триста деветдесет и девет точка петдесет точка деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп.директор на АГКК, съгласно скица №15-144479/12.02.2021 г. на СГКК - гр.Хасково, адрес на поземления имот: с.Конуш, община Хасково, с площ 21038 кв.м. (двадесет и един хиляди тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000090 (нула, нула, нула, нула, деветдесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 38399.50.642, 38399.50.113, 38399.51.91, 38399.50.708, 38399.50.639, 38399.50.87, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 38399.50.90 в с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 21038 кв.м., стар номер 000090, съгласно Приложение №1.

 

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

 

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

       

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/