ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №618

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за концесиите и чл.21, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Хасково приема Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г.

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Приложение: Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021 – 2027 г.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/