ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №617

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и  чл.15 от ЗКНВП,  Общински съвет – Хасково:

 

1.Отменя Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества, приети с Решение №627 от 27.08.2010 г. на Общински съвет  - Хасково.

2.Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково.

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/