ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №615

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.227 „б“, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет – Хасково определя Златка Караджова – началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Хасково, за представител на Община Хасково в Комисията по чл.227 „б“, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за изработване на Областна аптечна карта на област Хасково. При невъзможност на избрания представител да участва в работата на Комисията, Общински съвет – Хасково определя за резервен член Кремена Кондовагл.експерт „Здравеопазване“ на Община Хасково.

 

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/