ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 10.06.2022 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №614

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

 

Променя състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет – Хасково, като избира за член на комисията Снежана Недялкова Михайлова.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/