ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа грешка в Решение №363 от 25.06.2021г. на Общински съвет-Хасково.

 

    

     Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

     Постъпило е заявление с рег.индекс №94Г-3544-2/05.10.2020г. от Галя Бакалова, като съсобственик на УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково за  одобряване на проект за ПУП-план за улична регулация. С Протокол №6/08.04.2021г. Експертния съвет по устройство на територията при Община Хасково взема Решение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ приема и предлага да бъде одобрен проект за ПУП-изменение на плана за улична регулация  и плана за регулация на УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково. С изменението на плана за улична регулация, улицата пред УПИ V 145  да  стане 12,00 м.

     Съгласно становище с рег.индекс: 94 Г-3544-2#5/20.4.2021г. на Дирекция АГСИ при Община Хасково към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково се придават 61,00кв.м. площ от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ .

Изготвена е Докладна записка до Общински съвет-Хасково и е прието Решение №363 от 25.06.2021г.  на Общински съвет-Хасково, с което 

      1. Обявява собствеността на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145  в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково от публична в частна общинска собственост.

      2. Дава съгласие да се придадат 61,00 кв.м. площ от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково.

  3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Галя Бакалова за прехвърляне в собственост на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково при  цена 785,00 лева без ДДС.

   Подписан е предварителен Договор с рег.№ОС-788/21.07.2021г., заплатена е сумата от 785,00 лева и е издадена Заповед №1430/20.08.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-изменение на плана за улична регулация  и плана за регулация на УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково.

   В процеса на изготвяне на АЧОС се констатира, че е допусната техническа грешка при изчисление на придаваемата площ към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково. Издадено е ново  становище от Дирекция АГСИ с рег.индекс: 94 Г-3544-2#7/23.03.2022г. от което е видно че от поземлен имот- улица от о.т.41 до о.т.69 към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково се придават 44,00 кв.м.

        Видно от гореизложеното е допусната техническа грешка в изчислението на придаваемата площ  към  УПИ V145 в кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

       На основание чл. 21, ал.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет – Хасково реши:

    

      Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №363/ 25.06.2021г. на Общински съвет-Хасково, прието на редовно заседание на Общински съвет-Хасково, състояло се на 25.06.2021г., с което е решено :

     1. Обявява собствеността на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145  в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково от публична в частна общинска собственост.

      2. Дава съгласие да се придадат 61,00 кв.м. площ от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ към УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково.

      3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Галя Бакалова за прехвърляне в собственост на частта от 61,00 кв.м. от общински имот с идентификатор 37321.501.404 /улица от о.т.41 до о.т.69/ пред УПИ V145 в кв.16 по плана на с.Клокотница, Община Хасково при  цена 785,00 лева без ДДС, като навсякъде в текста на решението

   - 61,00 кв.м. да се чете 44,00 кв.м.

   - 785,00 лева  да се чете 567,00 лева.

   

     В останалата си част Решение №363/25.06.2021г. на Общински съвет –Хасково остава непроменено.

    

 

 

Динко Тенев

Зам. Кмет на Община Хасково