ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Динко  Тенев - Зам. Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Възмездно придобиване на собственост върху  1569/5285 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.712.6 по КК на гр.Хасково - частна собственост.

    

    Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

    Постъпило е предложение с рег.индекс: №53М-31-1/5.4.2022г. от „Марса Р“ АД, представлявано от Радка Господинова Община Хасково да изкупи дела на дружеството в Поземлен имот с идентификатор 77195.712.6 по КК на гр. Хасково, /ул.“Одрин“/,  целият с площ 5285,00 кв.м. на стойност отговаряща на данъчната оценка.

     Видно от Нотариален акт№83/2006г. дружеството е собственик на 1569/5285 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.712.6 по КК на гр.Хасково, /ул.“Одрин“/. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7611001096/ 18.02.2022г. данъчната оценка на 1569/5285 идеални части от имота е  42 719,50 лева.

     Съгласно АЧОС №9164/22.11.2016г. Община Хасково притежава 3716/5285 идеални части от гореописания имот.

     Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 34, ал.2 от ЗОС и чл. 35 ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година, както следва:

   1.Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по възмездно придобиване в собственост на 1569/5285 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.712.6 по КК на гр. Хасково, /ул.“Одрин“/, целият с площ 5285,00 кв.м, собственост на „Марса Р“ АД, представлявано от Радка Господинова за сумата от 42 719,50 лева.

   2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по закупуване на 1569/5285 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.712.6 по КК на гр. Хасково, /ул.“Одрин“/, целият с площ 5285,00 кв.м, и сключване на договор за покупко-продажба с „Марса Р“ АД, представлявано от Радка Господинова.

 

 Динко Тенев

 Зам. Кмет на Община Хасково