ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

   От  Динко Тенев- Зам. Кмет на Община Хасково

 

 

     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на общината

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпило е искане с рег. индекс:№53 М-49-3/6.4.2022г. от „МИКРА- АЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Дунав“ №28 Б, представлявано от Ангел Янакиев и Славчо Ангелов, като собственици  на 5000/7147 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.241 по КК на гр.Хасково, /м.“Кенана“/, целият с площ 7147,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №10069/21.11.2017г. Община Хасково е собственик на 2147/7147 идеални части от имота.  

     Пазарната оценка на общинската част е  изготвена от лицензиран оценител и е в размер  на 45 075,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

  1. 2147/7147 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.241 по КК на гр.Хасково, /м.“Кенана/, целият с площ 7147,00 кв.м. се продават на „МИКРА-АЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Дунав“ №28Б,  представлявано от Ангел Янакиев и Славчо Ангелов за сумата от 45 075,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

Динко Тенев

 Зам. Кмет на Община Хасково