ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 10 ЮНИ  2022 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО И СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА АПТЕЧНА КАРТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022 Г.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбСНВ/ - ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №38399.50.90 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК - ХАСКОВО.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „АКАЦИЯ“/

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НАХОДЯЩ СЕ В С.ОРЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №28/

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБЕКТ: „ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК“ ЕАД, №PD2234_В.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ОТНОСНО: ДЕЛБИ НА ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ, ИНВЕНТАРИЗИРАНИ И УСТРОЕНИ КАТО ПОДОТДЕЛИ /ГОРИ/ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН 2014 Г. НА ГОРИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ – ПАВИЛИОН НА СЛАВЕЙ СЛАВИЛОВ.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.41 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“/

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.891 НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“, КВ.1064“/

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.892 НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“, КВ.1064“/

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.59 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ I В КВ.1 ПО ПЛАНА НА С.ОРЛОВО/.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ VI И УПИ VII В КВ.72 ПО ПЛАНА НА С.УЗУНДЖОВО/.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.112.111 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕКЛИЧЕВО СТОПАНСТВО“ /.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.112.95 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕКЛИЧЕВО СТОПАНСТВО“ /.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.420 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КАМЕНЕЦ“/.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.740.306.1.41, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ГЮМЮРДЖИНА“, ГР.ХАСКОВО/.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.723.366 ПО КК НА ГР-ХАСКОВО, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „РУСЕ“ №25 И УЛ. „ПРЕСЛАВ“ №15, ГР.ХАСКОВО /.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /В С.МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

 

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.743.210 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО/.

 

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.726.222 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „КАРТЕЧАР“/.

 

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 1569/5285 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.712.6 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.

 

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ №363 ОТ 25.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СПИСЪК НА ПОЗИЦИИТЕ /КОМБИНАЦИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ/ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ ПО ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ.

 

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ОСНОВНИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНАТА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА.

 

36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕРОДИ (ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г.

 

37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.128.39 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“.

 

38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН, ЗАСЯГАЩ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.208.80 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА“ И ЧАСТ ОТ ПИ 77195.208.81 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ; ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТЕН ПЪТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.208.80 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА“ И ЧАСТ ОТ ПИ 77195.208.81 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПИ 77195.208.80 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТЕН ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25, АЛ.3, Т.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.

 

39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.303.62 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

40.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.172.76 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

42.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 06.06.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 07.06.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.30 ч.

 

 

На 08.06.2022 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания              - 16.30 ч.  

 

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

        

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/