ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.06.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №613

 

 

 

       

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково определя Мария Вълчева – заместник-кмет на Община Хасково за представител на Община Хасково в Комисията по чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения за изработване на Областна здравна карта на област Хасково. При невъзможност на избрания представител да участва в работата на Комисията, Общински съвет – Хасково определя за резервен член Златка Караджова – началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Хасково.

       

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

       

3.Общински съвет – Хасково възлага на представителя на Община Хасково в Комисията по чл.29, ал.3 от ЗЛЗ, да докладва на Общински съвет – Хасково за дейността на комисията в 7-дневен срок от приключване на работата й и изготвянето на Протокола.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/