ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1, ЧЛ.43, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 1 ЮНИ  2022 ГОД. /СРЯДА/ ОТ 8.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 31.05.2022 г. /вторник/

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.

 

 

        

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/