ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

  

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Чл.56 „В“, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Общински съвет Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Наредбата/ с Решение №565 от 07.02.2003 г.

В Община Хасково е постъпила Докладна записка от директора на ОП „Обреден дом“ с Изх. № 24/26.04.2022г. /наш Рег. Индекс № 25-07-10/27.04.2022г./, за установяване на необходимостта от изменение на чл. 56 “В”, т.60, т.61, т.62, т.63, т.64, т.65, т.66, т.67, т.68, т.69,  и т.70  от Наредбата, както и допълнение с въвеждане на нова услуга „Набор на некролог със снимка – 3бр.“

 

I. Причините, които налагат предлаганото изменение:

След обстоен анализ на разходите по бюджетни параграфи §1020 Разходи за външни услуги и §1015 Разходи за материали и преглед на ценови оферти на фирмите предлагащи транспортни и каменоделски услуги се налага промяна в ценовата листа на услугите, предоставяни от ОП „Обреден дом“. Причините, налагащи предложението да отпаднат 11 услуги в Глава трета, чл.56 „В“ от Наредбата са драстичното поскъпване на цените на горивата и отказ на транспортните фирми за сключване на едногодишни договори, високите цени на строителните материали, които водят и до високи цени на офертите от каменоделските фирми, както и фактът, че на Централен гробищен парк има каменоделски фирми, които предлагат същите услуги.

Причините за въвеждането на новата услуга „набор на некролог – 3 броя“ е многогодишната практика, която показва желанието за изработване на повече от един брой некролози.

Цената на услугата е формирана съгласно Приложение № 1 – Калкулация на новата услуга „набор на некролог – 3 броя“, на основа на пълните разходи, направени по предоставянето й.

 

II. Целите, които се поставят са:

Привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасковои предлаганите от ОП „Обреден дом“ – гр. Хасково услуги в съответствие с потребностите на населението в общината, а в по широк аспект населението на територията на община Хасково да получава максимално добри и качествени услуги, както и възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите.

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

IV.Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 

V.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

         РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва: 

 

§1. В Чл. 56 “В” от Наредбата се правят следните изменения:

 

- т.60, т.61, т.62, т.63, т.64, т.65, т.66, т.67, т.68, т.69,  и т.70 се отменят;

 

§2. В Чл. 56 “В” от Наредбата се правят следните допълнения:

         - създава се т.81, „Набор некролог със снимка – 3бр.“

УСЛУГА

МЯРКА

ЦЕНА С ДДС В ЛВ.

81

НАБОР НЕКРОЛОГ СЪС СНИМКА – 3БР.

бр.

3,30

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

                    /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.