ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Хасково

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Общинският съвет по наркотични вещества функционира съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

         Общинският съвет по наркотичните вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общината; ръководи и контролира дейността на превантивен информационен център (ПИЦ) по наркотични вещества; изпълнява националната политика по предотвратяване на трафика и употребата на наркотични вещества на местно ниво. ОбСНВ и ПИЦ се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

 

        

Причини, които налагат приемането:

С Решение №627 от 27.08.2010 г. на Общински съвет  - Хасково са приети Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково, които към настоящия момент не са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Ето защо е необходимо привеждане на дейността на ОбСНВ съгласно изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.

 

Цели, които се поставят:

Постигане на ефективна организация и изпълнение на дейностите на ОбСНВ в съответствие с нормативната уредба.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новия нормативен акт:

Не са необходими допълнителни средства от бюджета на Община Хасково, тъй като средствата за издръжка на ОбСНВ са за сметка на държавния бюджет.

 

Очаквани резултата от прилагането, включително финансови, ако има такива:

С приемането на новия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Хасково ще бъдат регламентирани ясни правила за работата и функционирането на Съвета и Превантивно- информационния център.

 

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Стратегия на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г.

 

         Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и  чл.15 от ЗКНВП, предлагам Общински съвет –Хасково да приеме следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. Отменя Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества, приети с Решение №627 от 27.08.2010 г. на Общински съвет  - Хасково.
  2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково.

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Изготвил: Златка Караджова – началник отдел ЗСД

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Прикачени файлове