ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов -  председател на Общински съвет  - Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на текст в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Във връзка с приетото Решение №511 от 06.12.2013 г. на Общински съвет – Хасково, следва да бъде съобразен текста в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
Поради това, предлагам текста, който определя в кои случаи не се заплаща такса -  „При отсъствие на дете не се заплаща присъствена такса за времето през което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение /заплаща се само постоянната такса от 10 лв./”,   да се промени, както следва:
- При отсъствие на дете не се заплаща диференцираната част от таксата за времето през което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение /заплаща се само постоянната част от таксата./
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”в” от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково, както следва:
 
§1 Чл.26, ал.8, предложение последно, се променя:  
„При отсъствие на дете не се заплаща диференцираната част от таксата за времето през което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение /заплаща се само постоянната част от таксата./”
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/