ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

                           

 

РЕШЕНИЕ №612

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на:

1.1. Д. М. за лечение на детето й Й. М. в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

1.2. М. К. в размер на 500 /петстотин/ лева.

1.3. Е. И. за лечение на детето й К. Х. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

1.4. Г. А. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

1.5. Ш. Ю. в размер на 500 /петстотин/ лева.

1.6. Ш. А. в размер на 500 /петстотин/ лева.

1.7. П. Щ. в размер на 500 /петстотин/ лева.

1.8. И. К. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

1.9. А. М. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

1.10.Е. Ц. за лечение на детето й Г. Ц. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

1.11.Б. Ф. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

1.12.Г. Г. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

 

        

2.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/