ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №609

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

 

1.ОТМЕНЯ Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване на Общински съвет – Хасково, приет с Решение №629 от 25.04.2014 г. на Общински съвет – Хасково.

 

2.ПРИЕМА нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване

 

  Приложение: Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ХАСКОВО: 

                           /Таня Захариева/