ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №607

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №14550.32.29 по КК на землище с.Гарваново с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имот със сменено предназначение „за отглеждане на животни и жилищни нужди“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/