ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №606

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Външно ел.захранване на ФЕЦ“ в ПИ №75085.47.2 по КК на с.Узунджово, община Хасково.

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/