ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №605

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройстван план – план за регулация на Поземлен имот 27200.73.17 по КК на землище на с.Елена, м. „Кутела“, община Хасково.

       

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/