ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №604

 

       

На основаие чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут за нуждите на физически и юридически лица.

       

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 мсеца.

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/