ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №603

 

       

1.На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Външно ел.захранване на ФЕЦ в ПИ №77195.27.17 по КК на гр.Хасково“.

 

       

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през ПИ №77195.27.25 с НТП – пасище, мера, собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут.

 

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

       

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/