ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №602

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев, за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК - Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе неприсъствено на 10.05.2022 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -31.05.2022 г., 11,00 часа:

По точка 1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл. 9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021г. - „ЗА“

По точка 2: На основание чл.9, ал.2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2021г. -  „ЗА“

По точка 3: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация , Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2022г. - „ЗА“

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/