ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №601

 

 

       

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Хасково приема „Програма за опазване на околната среда на Община Хасково за периода 2021-2028 г.

 

       

2.На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково приема Програма за управление на отпадъците на територията на община Хаскво 2021-2028 г.

 

 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/