ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №600

 

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален исторически музей - Хасково върху имоти, общинска собственост, представляващи:

1.Кирково училище – ул.“Цар Освободител“ №10

2.Шишманова къща – ул.“Братя Минчеви“ №7

3.Част от сграда на пл.“Свобода“ №19, в която са разположени четири експозиции, фондохранилища и административен етаж.

4. Срок за ползване – 5 /пет/ години.

5. Особени задължения на ползвателя:

 - да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

 - да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

       

II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/