ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №598

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Георги Узунов за реализиране на обект: „Пристройка на един етаж към съществуваща, многофамилна, жилищна сграда и магазини“ към самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.48.1.1 за РЗП 50,35 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 77195.724.48.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.724.48 по КК на гр.Хасково (ул. „Сан Стефано“ №7); целия с площ 982 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.724.37, 77195.724.59, 77195.724.49, 77195.724.38, на стойност 26 600,00 лева (двадесет и шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/