ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №597

 

 

     

На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА чл.8, ал.1  и чл.34, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по реда на чл.15 ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, Общински съвет –Хасково:

       

1.Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване за управление на следните недвижими имоти: 

- Земя, представляваща 84% (осемдесет и четири) ид.ч. от поземлен имот с ид. 77195.719.68, целият с площ 10 213 (десет хиляди двеста и тринадесет)кв.м., ведно със Самостоятелен обект с ид. 77195.719.68.1.6 с площ 1094,09 (хиляда деветдесет и четири, нула девет) кв.м – мазе в сграда с ид. 77195.719.68.1; 

Самостоятелен обект с ид. 77195.719.68.1.3 с площ 880,50 (осемстотин и осемдесет, петдесет) кв.м, находящ се на първи етаж в сграда с ид. 77195.719.68.1;

Самостоятелен обект с ид. 77195.719.68.1.4 с площ 660,70 (шестстотин и шестдесет, седемдесет) кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с ид. 77195.719.68.1;

Самостоятелен обект с ид. 77195.719.68.1.8 с площ 365,48 (триста шестдесет и пет, четиридесет и осем)  кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с ид. 77195.719.68.1; Самостоятелен обект с ид. 77195.719.68.1.5 с площ 937,00 (деветстотин тридесет и седем) кв.м, находящ се на четвърти етаж в сграда с ид. 77195.719.68.1, ведно със 79 (седемдесет и девет) % от общите части на административна сграда, цялата на четири етажа и мазе, със застроена площ 1350 (хиляда триста и петдесет) кв.м, МК, построена 1977 г.

- Административна сграда с идентификатор 77195.719.68.2 със застроена площ 767 (седемстотин шестдесет и седем)  кв.м, на един етаж и мазе, МК, построена 1977 г.

- Друг вид обществена сграда с идентификатор 77195.719.68.3 със застроена площ 26 (двадесет и шест)  кв.м, на един етаж, МК, построена 1977 г.

- Сграда за енергопроизводство с идентификатор 77195.719.68.5 със застроена площ  78 (седемдесет и осем)  кв.м, на един етаж, МК, построена 1977 г.

- Сграда на транспорта с идентификатор 77195.719.68.6 със застроена площ  160 (сто и шестдесет) кв.м, на един етаж, МК, построена 1977 г.

 

Имотите са актувани с АПДС №6417/15.11.2012г.

  

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по придобиване за управление на имотите, както и да внесе искане чрез Областния управител на Област Хасково за вземане на Решение на Министерски съвет по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Имотите предмет на искането, ще се ползват по предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, при спазване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

 

      

3. Възлага на Кмета на Община Хасково след Решението на Министерски съвет на Република България да предприеме необходимите действия за сключване на Договор за предоставяне безвъзмездно за управление на гореописаните имоти.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/