ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №595

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.48 ал.1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година, както следва:

 

1. УПИ VII в кв.1 по плана на с.Динево, Община Хасково, одобрен със Заповед №628/1981г., целият с площ от 1160,00 кв.м. се продава на Илия Ангелов и Павлина Милкова за сумата от 12 760,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

 

       

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/