ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №593

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

 

1.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси, като финансирането се осигурява от средствата от ЕС.

 

2.Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като осъществява дейността до приключване на договора.

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/