ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №592

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 и 4 от ЗОС, чл.79 от АПК във връзка с чл.15, ал.2 от Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ - гр.Хасково, Общински съвет – Хасково приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“- гр. Хасково, както следва:

 

         

В чл.15, ал.2 от Правилника се прави следното изменение: Текстът: „Общата численост на общинското предприятие 26 постоянни щатни бройки“ се заменя с текста: „Общата численост на общинското предприятие 28 постоянни щатни бройки“.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/