ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №590

 

       

 

На основание чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково:

 

       

1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2022 г.

 

       

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да подпише договри с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2022 година.

 

       

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/