ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №589

 

 

 На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

§1. В раздел ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се добавя нов §6 със следния текст:

 

1. Сроковете по чл.5, ал.2, т.1 и т.2  за календарната 2022 г. са:

- по т.1. до 31 май на текущата календарна година;

- по т.2. до 31 юли текущата календарна година.

 

2. Срокът по чл.6, ал.2 за календарната 2022 г. е 16 май.

 

3. Сроковете по чл.11, ал.1, т.7 за календарната 2022 г. са:

 - за първи етап  на кандидатстване до 20 юни;

 -  за втори етап на кандидатстване  до 20 август.“

        

          

§2. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му.

 

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/