ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №588

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за местните данъции такси и §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  Общински съвет – Хасково:

1.ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. В чл.2 на Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“ от Глава Първа „Общи положения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.3 думите „детски ясли“ и  „детски градини“ се заменят с „детски кухни“.

2. Точка 4  се отменя.

 

§2. В Раздел III от Глава Втора „Местни такси“ прави следните изменения:

  1. В заглавието на раздела, думите "детски ясли" и "детски градини" се заменят с "детски кухни".

§3. Чл.26 се отменя.

       

§4. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.04.2022 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/