ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №587

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет – Хасково реши:

       

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №496/26.11.2021 г., прието на редовно заседание на Общински съвет – Хасково, състояло се на 26.11.2021 г., с което е одобрено задание и е разрешено да се изработи проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот с проектен идентификатор №77195.536.48, представляващ част от поземлен имот с идентификатор №77195.536.46 по КК на гр.Хасково, като навсякъде в текста на решението:

  1. „поземлен имот с проектен идентификатор №77195.536.48“ да се чете: „поземлен имот с проектен идентификатор №77195.556.48“.
  2. „поземлен имот с идентификатор №77195.536.46 по КК на гр.Хасково“ да се чете: „поземлен имот с идентификатор №77195.556.46 по КК на гр.Хасково“.

 

В останалата си част Решение №496 от 26.11.2021 г. на Общински съвет – Хасково остава непроменено.

       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/