ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №586

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на ПИ №68692.157.21, м. „Калем дере“, землището на с.Стамболийски. Трасето на парцеларния план преминава през полски пътища подземно, поради което не е необходимо утвърждаването на трасе по реда на чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.

Предварителното съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за учредяването на сервитут е прието с Решение №348 от 28.05.2021 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/