ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №583

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.206, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКА РЕКА, вид територия Земеделска, категория 6, площ 3304 кв. м, стар номер 000194 от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.205, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКА РЕКА, вид територия Земеделска, категория 6, площ 2489 кв. м, стар номер 000194, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  3. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.503.133, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид територия Земеделска, категория 7, площ 6403 кв. м, стар номер 000120, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  4. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.214, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид територия Земеделска, категория 7, площ 2633 кв. м, стар номер 000119, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  5. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.208, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКА РЕКА, вид територия Земеделска, категория 6, площ 33 кв. м, стар номер 000194, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  6. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.217, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид територия Земеделска, категория 7, площ 5698 кв. м, стар номер 000138, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
  7. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот 37383.113.219, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, вид територия Земеделска, категория 7, площ 614 кв. м, стар номер 000138, от НТП „Пасище“ на НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

 

Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/