СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 15.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: Отмяна на Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, приет с Решение №629 от 25.04.2014 г. на Общински съвет – Хасково и приемане на нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 12.04.2022 г. е постъпило Предложение от общинския съветник Георги Пеев относно: изменение на проект за Правилник за  почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им.

 

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково на 12.04.2022 г.