ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                     

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от Георги Пеев – общински съветник в Общински съвет – Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на проект за Правилник за  почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

На 15.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от общински съветници от Общински съвет – Хасково относно: приемане на нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им.

        

Изключителна чест за всеки един общински съветник е да гласува удостояването със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“ на свои съграждани. Хората, които се удостояват с това звание са най-достойните измежду всички достойни. Именно заради това смятам, че гласуването за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“ и „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО“ трябва да бъде с явно гласуване.

        

С оглед  на това предлагам следната редакция на чл.14 от Правилника, а именно:

 

„чл.14 Решенията на Общински съвет  - Хасково за удостояване с Почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково” се вземат с явно поименно гласуване, с квалифицирано мнозинство  от ¾ от всички присъстващите общински съветници.“

 

 

 

12.04.2022 г.

гр.Хасково

 

Георги Пеев – общински съветник