ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №580

 

          

На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите  и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2022 година да бъде в размер до 15000 плътни куб.м. лежаща маса както следва:

- до 1300 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

- до 13700 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.

 

2.Ползването на дървесина от горските територии, собственост на община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за горите:

2.1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2.2.чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина.

 

3.Дейностите по чл.10, ал.1, чл.49 и чл.66 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да се възлагат чрез провеждане на открит конкурс, търг с тайно или явно наддаване и ценоразпис.

 

4.Широколистната и иглолистна дървесина до 10800 плътни куб.м. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти да се продава по утвърдена цена за населението.

Кметовете на населените места, в срок до 20 май 2022 г., да представят на Кмета на Община Хасково окончателни списъци на жителите с постоянен адрес желаещи да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. за подпомагане на домакинство.

 

В списъците да се впишат трите имена, постоянен адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени.

Средствата за заплащането на дървесината, добива, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка с процедурите за добив на дървесина.

При налична и приета дървесина на временен склад и след уведомление от ръководството на ОП“Общинско лесничейство“, кметовете на населени места, да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.5.

 Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване на същите с ресорния Заместник кмет или Секретаря на Община Хасково, се внасят в касата на ОП“Общинско лесничейство“, като размера на сумата еднократно да не надвишава 10000 лв., съгласно разпоредбите на ЗОПБ.

 

5. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес, в размер на 72,05 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. твърди широколистни, в размер на 63,25 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. меки широколистни и червен дъб,  в размер на 67,65 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. акация и в размер на 64,80 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. иглолистни.

 

6.Нереализираната дървесина по предварително представени заявки от кметовете на населените места и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис, съгласно т.8 от настоящия доклад и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост.

 

7.Във връзка с почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, цената да бъде, както следва:

- 48,95 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от твърди широколистни;

- 44,55 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от акация;

- 40,15 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от меки широколистни и червен дъб;

- 39,60 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от иглолистни;

- 24,75 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от твърди широколистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 20,35 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от акация, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 15,95 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от меки широколистни, червен дъб, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 13,20 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от иглолистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

 

 

8.Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС:

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв/пл.м3

Акация

лв/пл.м3

Меки широколистни и червен дъб, лв/пл.м3

Топола

лв/пл.м3

Иглолистни

лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

-

103,00

-

едра строителна дървесина 18-29

109,00

97,00

85,00

98,00

99,00

средна строителна дървесина 15-17

104,00

92,00

81,00

89,00

82,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас

94,00

85,00

76,00

76,00

67,00

дребна строителна дървесина

92,00

82,00

74,00

76,00

70,00

технологична дървесина от дребна

92,00

82,00

74,00

76,00

67,00

ОЗМ

92,00

82,00

74,00

87,00

70,00

дърва за горене

89,00

81,00

73,00

73,00

66,00

вършина

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

9. Общински съвет  приема следните начални цени за възлагане на дейности съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост:

1. добив на дървесина:

- сеч и извоз на дребна  строителна  дървесина,  дърва за горене, ОЗМ, технологична дървесина и рампиране (кубиране) на временен склад – 44,00  лв./пл.м3 без ДДС;

- сеч и  извоз на едра и средна  строителна  дървесина и рампиране  на  временен  склад – 41,00  лв./пл.м3 без ДДС;

2.товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – 42,00 лв./пл.м3 без ДДС;

3.подпомагане на естественото възобновяване до 600 дка;

- отстраняване на подлеса, чрез изсичане и разхвърляне – 72,00 лв./дка, без ДДС;

 

10. На база постъпили заявления с вх.№ 53 Р-42-6/23.09.2021 г,  вх.№ 53 Т-244-5/24.09.2021 г.и вх.№ 53 К-644-1/29.09.2021 и на  основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1, чл.115, ал.1, т.1б  от Закона за горите и чл.38, ал.1, чл.49, ал.1, т.1 и т.2  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, до една трета от годишното ползване на дървесина през 2022 година, в размер до 3600 плътни куб.м. лежаща маса, в т.ч. до 1100 плътни куб.м. лежаща маса, иглолистна дървесина и до 2500 плътни куб.м. лежаща маса, широколистна дървесина, да бъде предоставено на местни търговци чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

 

11. До 600 плътни куб.м. лежаща маса, от твърди и меки широколистни, червен дъб, акация и иглолистни, да бъде реализирана чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

 

 

12.Начални цени без ДДС за продажба на стояща дървесина на корен по вид и категория във връзка с т.10 и т.11 от настоящия доклад:

 

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв/пл.м3

Акация

лв/пл.м3

Меки широколистни,червен дъб, лв/пл.м3

Топола

лв/пл.м3

Иглолистни

лв/пл.м3

Каламитетна маса от иглолистни

лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

-

62,00

-

-

едра строителна дървесина 18-29

68,00

56,00

44,00

57,00

58,00

-

средна строителна дървесина 15-17

63,00

51,00

40,00

48,00

41,00

-

технологична дървесина от средна

50,00

41,00

32,00

32,00

23,00

-

дребна строителна дървесина

48,00

38,00

30,00

32,00

26,00

-

технологична дървесина от дребна

48,00

38,00

30,00

32,00

23,00

-

ОЗМ

48,00

38,00

30,00

43,00

26,00

21,00

дърва за горене

45,00

37,00

29,00

29,00

22,00

19,00

 

 

        13. Общински съвет реши да се сключват договори с изпълнител, без да се провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо съгласно чл.27 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

14.На основание чл.193, ал.3 и ал.4 от ЗГ, Общински съвет определя служителите на ОП “Общинско лесничейство“ Хасково и пенсионери да ползват 10  /десет/ пространствени куб.м. дърва за горене ежегодно срещу заплащане разходите за сеч и извоз до временен склад.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/